Hoe wij om gaan met uw privacy

Home / Hoe wij om gaan met uw privacy

 

Uw privacy wordt gewaarborgd.

1. Inleiding

Bij onze werkzaamheden gebruiken wij persoonlijke gegevens over u. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel. Daarbij moeten wij ons houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden.

Wij verzamelen en gebruiken gegevens van de schuldenaar. Dat bent u of u en uw partner als er een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen wij ook van deze persoon of instanties een beperkt aantal (contact)gegevens. Bij een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken wij ook de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

Wij zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. Wij passen deze verklaring aan als wij nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.

2. Verzamelen van gegevens

U heeft volgens onze opdrachtgever een openstaande schuld. De opdrachtgever heeft ons gevraagd om de schuld te innen. U moet daarvoor iets doen of ergens aan meewerken. Wij zoeken daarom contact met u en hebben daarvoor uw contactgegevens nodig.

Als wij u moeten oproepen om voor de rechter te verschijnen of een officieel stuk aan u moeten sturen, hebben wij de wettelijke plicht om gegevens over uw officiële woonplaats op te vragen. Ook hebben wij de plicht om te kijken  of er sprake is van een bijzondere schuldsituatie.

Bij het leggen van beslag op uw inkomen of bezittingen moeten wij weten welke dat zijn en of er soms al beslag op ligt.

2.1 Gegevens die wij ontvangen

Door de opdrachtgever verstrekte gegevens

Het bedrijf, de persoon of de organisatie die nog geld van u krijgt (de opdrachtgever) heeft aan ons opdracht gegeven om u te benaderen. Wij krijgen van deze schuldeiser uw contactgegevens, informatie over de openstaande factuur en het bedrag waar het om gaat. In de factuur kunnen bijzondere persoonsgegevens staan.

Door u aan ons verstrekte gegevens

Er is informatie die u aan ons geeft in e-mails, brieven, telefoongesprekken, gesprekken aan de deur of aan onze balie. Deze gegevens gebruiken wij als het van belang is bij het incasseren van uw schuld.

Bijzondere gegevens

Wij vragen nooit om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw afkomst, geloof of gezondheid. Het kan zijn dat u ons bijzondere persoonsgegevens geeft, zonder dat wij daarom vragen en dat het niet van belang is bij het incasseren van uw schuld. Die gegevens slaan wij dan niet op en gebruiken wij ook niet.

Uw overzicht van inkomsten- en uitgaven

Als wij een betalingsregeling met u afspreken sturen wij u een formulier om uw inkomsten en uitgaven aan ons door te geven. De gegevens die u op dit formulier zet gebruiken wij om te bepalen wat het wekelijkse of maandelijkse bedrag is dat u aan ons kunt betalen om de schuld af te lossen.

De gegevens op dit en alle door u aan ons verstuurde bijlagen gebruiken wij ook om voor u de zogenaamde “beslagvrije voet” te bepalen.

2.2 Gegevens die wij zelf verzamelen

De gerechtsdeurwaarder mag speciale gegevensbronnen gebruiken. Dat mag als hij bezig is met het voorbereiden van een rechtszaak of als hij een vonnis (of een andere titel) tegen u heeft.

Gegevens bij het voorbereiden van een rechtszaak

De gerechtsdeurwaarder controleert uw adresgegevens in de “basisregistratie personen” (BRP), voorheen de GBA, en is verplicht uw burger service nummer (BSN) op te vragen. Ook kijkt de gerechtsdeurwaarder in het digitaal beslagregister (DBR). Daarin staat onder andere informatie als er beslag ligt op uw inkomen. De gerechtsdeurwaarder ziet welke collega-gerechtsdeurwaarder er beslag heeft gelegd, het type beslag en het bedrag waarvoor het beslag is gelegd. Bij deze gerechtsdeurwaarder wordt geïnformeerd over de hoogte van het beslag en de inhoudingen.

Gegevens als er een vonnis aanwezig is

De gerechtsdeurwaarder controleert uw adresgegevens in de “basisregistratie personen”. Daarna verzamelt de gerechtsdeurwaarder informatie uit de volgende bronnen:

Werkgever of UWV

De gerechtsdeurwaarder haalt uw burger service nummer op en vraagt een overzicht op van uw werkgevers van de laatste jaren. Ook ziet hij of u een uitkering (van het UWV) ontvangt. Aan uw werkgever vragen wij onder andere om gegevens over uw salaris.

Belastingdienst

Aan de Belastingdienst vragen wij om gegevens over toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Rijksdienst Wegverkeer (RDW)

De gerechtsdeurwaarder kan ook het ‘basisregister voertuigen’ inzien en kijken of er een voertuig is waar beslag op kan worden gelegd. Hij krijgt uit het basisregister het kenteken en gegevens over merk, type en kleur van het voertuig.

Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH)

De gerechtsdeurwaarder raadpleegt in zijn werk ook de Verwijsindex Schuldhulpverlening om te kijken of u bij een schuldhulpverleningsinstantie staat ingeschreven.

Gegevens uit een huisbezoek

Als onderdeel van ons werk bezoeken wij ook uw adres, bijvoorbeeld om een officieel stuk (bijvoorbeeld een dagvaarding) achter te laten. De gerechtsdeurwaarder maakt een notitie over het bezoek.

Openbare bronnen

Wij raadplegen voor ons werk ook openbare bronnen, zoals het centraal insolventieregister, het curatele- en bewindregister en het huwelijksgoederenregister.

3. Gebruiken van gegevens

De gerechtsdeurwaarder werkt bij het incasseren van een openstaande schuld altijd in opdracht van een opdrachtgever. De opdrachtgever heeft u een product of een dienst geleverd en probeert nu de betaling van u te krijgen. Wij mogen gegevens van u verzamelen en gebruiken omdat u nog moet voldoen aan de overeenkomst met de opdrachtgever.

Bij het voorbereiden van een rechtszaak en bij ons ambtelijk werk zijn wij vanuit de wet verplicht om uw adres te controleren in de basisregistratie personen.

De gerechtsdeurwaarder mag bij het uitblijven van uw betaling kijken of hij beslag kan leggen op uw inkomen of bezittingen. Daarvoor raadpleegt hij verschillende registers en gebruikt deze gegevens.

De gerechtsdeurwaarder kan officiële stukken uitreiken en beslagen leggen. Ook hierbij gebruiken wij persoonsgegevens. Dit gebruik valt onder het uitoefenen van openbaar gezag. Dat is een taak die de overheid aan de gerechtsdeurwaarder heeft toegewezen.

4. Delen van gegevens

4.1 Delen van gegevens met de opdrachtgever

Wij hebben in ons werk veel contact met de opdrachtgever. Wij geven de opdrachtgever informatie over betalingen die u bij ons heeft gedaan, over betalingsregelingen die wij met u afspreken en als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen de schuld. Ook geven wij de opdrachtgever informatie over contactmomenten met u, bijvoorbeeld de datum en het soort van een aan u verstuurde brief of van een telefoongesprek.

4.2 Delen van gegevens met een andere gerechtsdeurwaarder

Wij delen soms uw gegevens met andere gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland. Bijvoorbeeld als u in een gebied woont waar wij niet regelmatig werken en wij toch met u in contact willen komen. De gegevens die wij delen zijn adresgegevens, gegevens van een oproeping of dagvaarding of gegevens van een vonnis of beslag. De collega gerechtsdeurwaarder valt onder dezelfde wetten en regels. De collega gerechtsdeurwaarder is volledig verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Bij vragen over uw gegevens kunt u dan bij ons terecht of bij onze collega.

4.3 Digitaal beslagregister (DBR)

Als wij als gerechtsdeurwaarder een beslag leggen, moeten wij in het digitaal beslagregister onder andere vastleggen ten laste van wie het beslag wordt gelegd, het type beslag en het bedrag. Het digitaal beslagregister valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (de KBvG).

4.4 Verhuisbedrijf en slotenmaker

Bij een ontruiming schakelen wij een slotenmaker en een verhuisbedrijf in. Wij geven aan de slotenmaker en het verhuisbedrijf alleen de datum van de ontruiming door en het huisadres.

4.5 Delen van uw gegevens buiten Nederland

Als er sprake is van een buitenlandse opdrachtgever, dan delen wij informatie met deze opdrachtgever. Als u zich in een ander land bevindt, dan schakelen wij een partij in dat land in om namens ons de schuld te innen. Met die partij delen wij dan de gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren.

Alle Europese landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (de Europese Economische Ruimte) vallen onder dezelfde wetgeving als het gaat om bescherming van persoonsgegevens.

5. Diversen

5.1 Beschermen van gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Daarbij letten wij er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat niemand toegang heeft tot onze systemen en uw gegevens. Wij laten onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren.

5.2 Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben wij een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. In het algemeen is deze wettelijke plicht 10 jaar.

6. Uw rechten

De persoonsgegevens zijn gegevens over u. Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

- Inzage van persoonsgegevens (inzagerecht)
- Aanpassen van persoonsgegevens (recht op correctie)
- Bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
- Recht op wissen van persoonsgegevens

De genoemde rechten kunnen schriftelijk of per e-mail worden uitgeoefend door een bericht te zenden aan de functionaris gegevensbescherming:

Orie Gerechtsdeurwaarders en Adviseurs
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Spacelab 43A
3824 MR  Amersfoort
E-mail: info@oriegerechtsdeurwaarders.nl

Onderdeel van ieder verzoek is het vaststellen van uw identiteit. Wij proberen uw verzoek, indien dit compleet is ontvangen, binnen één maand te antwoorden.

Wij kunnen gemotiveerd besluiten om de persoonsgegevens niet te verstrekken, niet aan te passen of niet te verwijderen om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. Wij kunnen dit ook doen als het nodig is voor de inning van civielrechtelijke vorderingen.

6.1 Inzage van de persoonsgegevens (inzagerecht)

U mag ons vragen welke gegevens van u wij precies hebben. Wij sturen u dan binnen vier weken een overzicht toe van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

6.2 Aanpassen persoonsgegevens (recht op correctie)

Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. U mag ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle voeren wij deze wijzigingen dan direct door.

6.3 Recht op wissen van persoonsgegevens

U mag ons vragen om uw gegevens te wissen. In de meeste situaties hebben wij een wettelijke verplichting om gegevens gedurende 10 jaar te bewaren. In dat geval kunnen wij die gegevens niet verwijderen. Wij zullen uw verzoek altijd zorgvuldig bekijken en u laten weten of wij gegevens van u kunnen verwijderen. Als dat niet kan, geven wij daar de reden van op.

6.4 Bezwaar tegen het gebruiken van uw persoonsgegevens

U kunt ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken. Wij zullen dit verzoek altijd zorgvuldig bekijken, maar hebben vaak toch de bevoegdheid om uw gegevens te blijven gebruiken.

6.5 Klachten

Als wij gegevens van u verzamelen en u bent ontevreden over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, of over deze privacyverklaring, dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezoekadres     : Bezuidenhoutseweg 30 (alleen volgens afspraak)
                             2594 AV Den Haag
Postadres         : Postbus 93374
                             2509 AJ Den Haag
Telefoon           : 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)

Download hier onze privacyverklaring.

Privacyverklaring downloaden

 

× Hoe kunnen wij u helpen?